Admin Console

 1. Untranslated
  1784
 2. Needs Review
  140
 3. Reviewed
  75
 4. All
  1999
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 75

Description

1 Опис Approve this translation

Comment

1 Коментар Approve this translation

Deleted

1 Избришани Approve this translation

Spam

1 Спам Approve this translation

%{duration} ago

%{duration} пред Approve this translation

optional

опционо Approve this translation

Email

1 Е маил Approve this translation

Admin

1 Администратор Approve this translation

White Labeled

1 Бела со назнака за Approve this translation

Forums

Форуми Approve this translation

Forum

Форум Approve this translation

Re-send email confirmation

Препратете е маил потврда Approve this translation

Comments

Коментари Approve this translation

Unsubscribe

Одјава Approve this translation

Thank you for using UserVoice.

Ви благодариме што го користите UserVoice. Approve this translation

Your Invoice from UserVoice for %{domain}

Вашата фактура од UserVoice за %{domain} Approve this translation

Go to %{link} to update your credit card information and we'll try again!

Одете до %{link} за да ги обновите вашите информации за кредитна картичка и ќе се обидеме повторно! Approve this translation

This is an INVOICE for your UserVoice account

Ова е ФАКТУРА за Вашиот UserVoice профил Approve this translation

UserVoice was unable to process your credit card %{credit_card}.

UserVoice не успеа да ја процесира вашата кредитна картичка %{credit_card}. Approve this translation

%{n} votes

%{n} гласања Approve this translation

Next

Следно Approve this translation

User

Корисник Approve this translation

Previous

Претходно Approve this translation

Date

Датум Approve this translation

Notes

Забелешки Approve this translation

Ideas

Идеи Approve this translation

%{feature_name} are not available on your current plan.

%{feature_name} не се достапни на вашиот актуелен план. Approve this translation

From

Од Approve this translation

Your api client was successfully registered.

Твојот API клиент е успешно регистриран. Approve this translation

Referrer

Погледнете Approve this translation

Your client has been deleted.

Вашиот клиент е избришан. Approve this translation

How can we improve %{org}?

Како можеме да ја подобриме %{org}? Approve this translation

Your billing information has been saved.

Вашите информации за наплата се зачувани. Approve this translation

Language

Јазик Approve this translation

Hey there,

Еј таму, Approve this translation

We were unable to process your credit card: %{message}

Не сме во можност да ја процесираме вашата кредитна картичка %{message} Approve this translation

Most likely you have a new card and have just forgotten to input it (there are so many things to keep track of, aren't there?).

Најверојатно имате нова картичка и сте заборавиле да го внесете тоа (има толку многу работи кои треба да ги пратите,кои не се таму?). Approve this translation

Your widget client was successfully registered.

Вашиот widget клиент е успешно регистриран. Approve this translation

Your oauth client was successfully registered.

Твојот oauth клиент е успешно регистриран. Approve this translation

Profanity filter

Филтер за вулгарности Approve this translation

To enter your new credit card go to the %{1:Account section of the Admin Console} and click "edit" in the Credit Card section and add your new card.

За да ја внесете Вашата нова кредитна картичка Одете во %{1: Секцијата Сметка од Административната конзола} и кликнете на "уреди" во делот кредитна картичка и додадете ја вашата нова картичка Approve this translation

%{feature_name} is not available on your current plan.

%{feature_name} не е достапен на вашиот актуелен план. Approve this translation

We wanted to drop you a line because the credit card we have on file for your UserVoice forum, %{name} (%{host}), is about to expire.

Сакаме да Ви пуштиме линија бидејќи кредитната картичка што ја имаме во датотеката за вашиот UserVoice форум,%{name} (%{host}), е пред истекување. Approve this translation

Merge ideas

Спојување идеи Approve this translation

Add a note

Додади забелешка Approve this translation

Export sent to %{email}. It may take a few minutes to arrive.

Експортот е пратен на %{email}.Можно е да поминат неколку минути за да пристигне. Approve this translation

Pre-moderation

Пред модерација Approve this translation

Settings saved

1 Сетирањето е зачувано Approve this translation

Restrict access by IP

Ограничете го пристапот преку IP Approve this translation

Full custom design

Целосно прилагодлив дизајн Approve this translation