Clients - Touchpoint Toolkit

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  86
 3. Reviewed
  2
 4. All
  88
 5. Health
Displaying 51 - 86 of 86

Post your own idea

Ја објавите вашата идеја Approve this translation

Wins %{percent}%% of the time

Победи %{percent} %% Од времето Approve this translation

Wins %{percent}%% of the time

Победи %{percent} %% Од времето Approve this translation

When you post an idea to our feedback forum, others will be able to subscribe to it and make comments.

Кога ќе ја објавите идеја на нашата повратни форум, другите ќе бидат во можност да се претплатите и да даде коментари. Approve this translation

Open in a new window

Отвори во нов прозорец Approve this translation

Open in a new window

Отвори во нов прозорец Approve this translation

This answers my question

Овој одговори на моето прашање Approve this translation

Related ideas

Поврзани идеи Approve this translation

Related articles

Поврзани статии Approve this translation

Related feedback

Поврзани повратни информации Approve this translation

Related feedback

Поврзани повратни информации Approve this translation

We’ll update you as this idea progresses

Ние ќе ви ги ажурираат, како оваа идеја напредува Approve this translation

Awesome!!!

Прекрасно !!! Approve this translation

Okay.

Океј. Approve this translation

We'll be in touch.

Ние ќе бидеме во контакт. Approve this translation

We take your feedback to heart.

Сериозно ги сфаќаме твојот повратна информација до срцето. Approve this translation

Attach a file

Приложите датотека Approve this translation

Attach a screenshot or file

Прикачи слика на екранот или датотека Approve this translation

Snap screenshot

Промени ја големината на екранот Approve this translation

Choose a file

Изберете датотека Approve this translation

Uploading

Подигни датотека Approve this translation

Something went wrong while uploading

Нешто не беше во ред додека качувањето Approve this translation

Try again

Обидете се повторно Approve this translation

Just send my message

Само пратете ми порака Approve this translation

Taking screenshot

Преземање на екранот Approve this translation

This is taking longer than expected

Ова е потребен подолг временски период отколку што се очекуваше Approve this translation

Please select a category

Ве молиме изберете категорија Approve this translation

Exceeded API Limit

Пречекочено Ограничување на API Approve this translation

One person %{heart:wants} this idea

Една личност ја %{heart:сака} оваа идеја Approve this translation

Please describe your idea

Опишете ја вашата идеја Approve this translation

Please enter a message

Внесете порака Approve this translation

You are not authorized to access this content

Вие не сте овластени да пристапите до оваа содржина Approve this translation

The server is a bit busy at the moment. Sit tight and we'll keep trying or you can come back later.

Серверот е малку зафатен во моментот. Седнете тесно и ние ќе продолжиме да се обидуваме или може да се вратиме подоцна. Approve this translation

Summarize your idea

Резимирајте ја вашата идеја Approve this translation

Your idea has been posted to our %{link:feedback forum}

Вашата идеја е објавена на нашиот %{link:форум за повратни информации} Approve this translation

Provide your email address to vote and receive updates for this idea.

Обезбедете ја адресата за е-пошта да гласате и да добивате ажурирања за оваа идеја. Approve this translation