Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  159
 3. Reviewed
  83
 4. All
  242
 5. Health
Displaying 151 - 159 of 159

Translate Ideas and Comments.

Преведете идеи и коментари. Approve this translation

Choose language:

Изберете јазик: Approve this translation

X

X Approve this translation

Are you sure you want to delete your attachment?

Дали сте сигурни дека сакате да ја избришете вашата приврзаност? Approve this translation

There was an error during translation

Имаше грешка при преводот Approve this translation

Delete idea %{suggestion}

Избришете идеја %{suggestion} Approve this translation

Edit idea %{suggestion}

Уреди идеја %{suggestion} Approve this translation

Receive status updates for customer feedback I capture

Добијте ажурирања за статусот за повратните информации од клиентите што ги фаќам Approve this translation

There are no Ideas or Comments on this page to translate

Нема идеи или коментари на оваа страница за да се преведат Approve this translation