Emails

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  103
 3. Reviewed
  61
 4. All
  164
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 103

Uncategorized

Некатегоризирани Approve this translation

Get Started

Почни Approve this translation

No Status

Нема статус Approve this translation

You have sent this message to an unmonitored mailbox.

Имате испрати оваа порака на unmonitored сандаче. Approve this translation

This link will log you in and take you to a page where you can set a new password.

Овој линк ќе ви се најавите и да ве однесе до страница каде што можете да го поставите нова лозинка. Approve this translation

%{num} ideas imported

%{num} идеи увезени Approve this translation

Import completed

Увоз заврши Approve this translation

%{user} added a note to ticket %{ticket}:

%{user} додадени нота до билет %{ticket}: Approve this translation

%{user} replied to ticket %{ticket}:

%{user} одговори на билет %{ticket}: Approve this translation

%{user} assigned ticket %{ticket} to %{queue}.

%{user} доделен билет %{ticket} да %{queue}. Approve this translation

%{user} assigned ticket %{ticket} to you.

%{user} доделен билет %{ticket} за вас. Approve this translation

%{user} assigned ticket %{ticket} to %{assignee}.

%{user} доделен билет %{ticket} да %{assignee}. Approve this translation

%{user} changed ticket %{ticket} to unassigned.

%{user} промени билет %{ticket} да некласифициран. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to %{queue}.

Новиот билет (%{ticket}) Е доделен на %{queue}. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to you.

Новиот билет (%{ticket}) Е назначен за вас. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to %{assignee}.

Новиот билет (%{ticket}) Е доделен на %{assignee}. Approve this translation

A new unassigned ticket (%{ticket}) has been received.

Една нова некласифициран билет (%{ticket}) Е примен. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been received.

Новиот билет (%{ticket}) Е примен. Approve this translation

This email is sent from a ‘no reply’ address, %{1: go here to leave a comment}.

Оваа е-пошта е испратена од "нема одговор %{1:'адреса,} кликнете %{1:овде да оставите коментар.} Approve this translation

Forgot your site

Ја заборавивте вашата сајт Approve this translation

Forgot your site? We can help!

Ја заборавивте вашиот сајт? Ние можеме да помогнеме! Approve this translation

Here is a list of the UserVoice sites you are an admin on.

Еве листа на UserVoice сајтови сте admin на. Approve this translation

Here is a list of the UserVoice sites you have a profile on.

Еве листа на UserVoice сајтови имате профил на. Approve this translation

Welcome to UserVoice

Добредојдовте на UserVoice Approve this translation

%{user} assigned %{ticket_count} tickets to you.

%{user} доделен %{ticket_count} билети за вас. Approve this translation

%{user} assigned %{ticket_count} tickets to %{queue}.

%{user} доделен %{ticket_count} билети за %{queue} . Approve this translation

Your idea has been merged: '%{title}'

Вашата идеја е споена: " %{title} " Approve this translation

Idea merged

Идејата се спои Approve this translation

%{name} via %{company}

%{name} преку %{company} Approve this translation

To password-protect your profile on %{1:name}, %{2:click here to confirm your email address} and follow the instructions.

Да лозинка заштита на вашиот профил на %{1:име,} %{2:кликнете овде за да ја потврдите вашата е-маил адреса} и следете ги инструкциите. Approve this translation

only showing first 100

само покажува првите 100 Approve this translation

Captured by %{agent}

Заробени од страна на %{agent} Approve this translation

Via ticket #%{num}: %{subject}

Преку билет # %{num} : %{subject} Approve this translation

Via %{url}

Преку %{url} Approve this translation

feedback added

повратни информации, додаде Approve this translation

An idea you supported (%{idea_link}) has been merged with a similar idea:

Идеја ви поддржана ( %{idea_link} ) Се спои со слична идеја: Approve this translation

Thank you for your feedback.

Ви благодариме за вашиот коментар. Approve this translation

%{num} vote has been returned to you.

%{num} Гласањето се врати за вас. Approve this translation

%{num} votes have been returned to you.

%{num} гласови беа вратени во вас. Approve this translation

%{link: Give feedback on other ideas} to help us decide what to build next.

%{link:Даде повратна информација за други идеи} за да ни помогне да одлучи што следно да се изгради. Approve this translation

View all %{n} event(s) in browser

Прикажи ги сите %{n} настан (и) во прелистувачот Approve this translation

No activity

Нема активност Approve this translation

Manage your views and notifications

Управување со вашите ставови и известувања Approve this translation

You can configure what activity you would like to receive for each of your personal views.

Може да конфигурирате што активност во која што би сакал да добие за секој од вашите лични ставови. Approve this translation

to

да Approve this translation

Merged in:

Споени во: Approve this translation

Unsubscribe from this view

Се откажете од оваа гледна Approve this translation

Your data export is ready

Вашиот извоз на податоци е подготвена Approve this translation

Use the following link(s) to download your data:

Го користите следниов линк (и) за да ја преземете вашите податоци: Approve this translation

Click here to visit the forum

Кликни тука за да ја посетите форумот Approve this translation